Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

Το Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα των οχημάτων δρόμου και ανώμαλου εδάφους. Στο γνωστικό του αντικείμενο περιλαμβάνονται η μελέτη διάφορων υποσυστημάτων ενός οχήματος, η σχεδίαση και η ανάλυση της λειτουργίας τους, συνολικά δηλ. η μεταφορά και προαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας οχημάτων βασισμένη στην επιστημονική κατάρτιση, θεωρητική και εφαρμοσμένη.

Έχει επίσης ως αποστολή την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με τεχνολογικά στελέχη, κατάλληλα για διάφορες θέσεις εργασίας σχετικές με οχήματα. Σ’ αυτές εντάσσονται ειδικότερα η παραγωγή των οχημάτων, ο σχεδιασμός νέων τύπων ή καινοτομιών, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας, ο έλεγχος, η μεθοδευμένη συντήρηση, η πραγματογνωμοσύνη και η έρευνα σχετικά με τα οχήματα.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτωνείναι 8 έτη, που ορίζεται ως ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, εν προκειμένω 8 εξάμηνα, προσαυξημένος κατά 100%. Οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους (αναστολή φοίτησης) για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν. Οι τελειόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων ανακηρύσσονται Πτυχιούχοι αφότου συμπληρώσουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις (Μαθήματα, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση). Πρακτικά απαιτούνται 240 μονάδες ECTS, στα πλαίσια της τετραετούς φοίτησης (8 εξαμήνων) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στους αποφοίτους του Τμήματος απονέμεται πτυχίο που φέρει τον τίτλο:«ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», ανεξάρτητα από την όποια «κατεύθυνση» υποδηλώνεται από τα μαθήματα επιλογής (υποχρεωτικά και προαιρετικά) που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Οι απόφοιτοι του Τμήματος εφοδιάζονται επίσης κατόπιν αιτήσεως με το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement, DS), ένα συνοδευτικό έγγραφο επεξηγηματικό του απονεμόμενου τίτλου σπουδών που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, καθώς και τις αναλυτικές επιδόσεις του φοιτητή. Το Παράρτημα Διπλώματος, χωρίς να υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία, διευκολύνει την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική αναγνώριση των σπουδών και των προσόντων του φοιτητή. Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά, σύμφωνα με την αίτηση του σπουδαστή.

Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου Π.Δ., τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων είναι αυτά που ορίζει το Π.Δ. 43/1989 (Φ.Ε.Κ. 20/25-1-89, τ.Α'). Σύμφωνα με αυτό, απασχολούνται ως υπεύθυνα στελέχη σε όλο το φάσμα των εργασιών που σχετίζονται με τα οχήματα (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κ.λ.π.)στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν.