Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

Οι σπουδές στο τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα περιλαμβάνοντας:

  • επτά (7) εξάμηνα θεωρητικών, φροντιστηριακών και εργαστηριακών μαθημάτων
  • πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία κατά το τελευταίο (8ο) εξάμηνο.

Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνονται 35 μαθήματα κοινά σε όλους τους φοιτητές. Αναλυτικότερα, υπάρχουν τα Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), τα μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) και τα Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ). Επιπλέον, κάθε σπουδαστής πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει άλλα 4 μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά ΕΥ) και συνεπώς να συμπληρώσει 39 μαθήματα. Τα μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά εντάσσονται στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις σπουδών: Ενεργειακού Τομέα και Κατασκευαστικού Τομέα. Το τελευταίο εξάμηνο (8ο) περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση (εξαμηνιαία εργασία σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα).  Έτσι, επιτυγχάνεται συνδυασμένα ο επιζητούμενος χαρακτήρας επιλεκτικής εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στις σπουδές.
Η παρούσα ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με: το ωρολόγιο και το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, την οργάνωση και τη διοίκηση του Τμήματος, τον Οδηγό σπουδών και τα Περιγράμματα Μαθημάτων, την εκπαιδευτική και την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του, τον Κανονισμό Σπουδών, τις επιστημονικές εξελίξεις του γνωστικού αντικειμένου σπουδών.