Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών για κάθε φοιτητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων περιλαμβάνει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο Ζ' εξάμηνο.

Η Πτυχιακή Εργασία πρέπει να παρουσιάζει ολοκληρωμένα και με σαφήνεια ένα θέμα ευρύτερα σχετικό με το αντικείμενο σπουδών, να έχει ερευνητική μορφή και να περιλαμβάνει κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της, ορίζεται από ένα μέχρι τρία εξάμηνα. Η παρουσίαση - εξέταση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται παρουσία ακροατηρίου, αποτελούμενο από την τριμελή εξεταστική επιτροπή, Εκπαιδευτικό Προσωπικό του τμήματος και φοιτητές.

Για την παρουσίαση/εξέταση μιας Πτυχιακής Εργασίας απαιτούνται τα εξής βήματα με την σειρά που αναφέρονται:

  1. Ανάθεση της Πτυχιακής Εργασίας από μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Τακτικού ή Έκτακτου) σε έναν/μία φοιτητή/φοιτήτρια ή σε ολιγομελή ομάδα φοιτητών/τριών.
  2. Ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας και κατάθεσή της στη γραμματεία του τμήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ανάθεση. Στη γραμματεία κατατίθενται ένα ψηφιακό αντίγραφο (CD/DVD) και τρία τυπωμένα αντίγραφα (μαζί με τα αντίστοιχα CD/DVD) για τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Η κατάθεση γίνεται από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια με ειδικό έντυπο στο οποίο προσυπογράφει και ο υπεύθυνος καθηγητής. Ένα ακόμη ψηφιακό αντίγραφο θα πρέπει να κατατεθεί και στη βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ για την ενσωμάτωση της εργασίας στο Ψηιακό Καταθετήριο.
  3. Κατάθεση στη γραμματεία από τον υπεύθυνο καθηγητή αίτησης εξέτασης της Πτυχιακής Εργασίας.
  4. Ανακοίνωση του υπεύθυνου καθηγητή της ημερομηνίας και ώρας εξέτασης της Πτυχιακής Εργασίας.
  5. Μετά την εξέταση, κατάθεση στη γραμματεία του Πρακτικού Αξιολόγησης της Πτυχιακής Εργασίας από την εξεταστική επιτροπή.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έντυπο Πτυχιακής Εργασίας 1 (pdf, doc)

Έντυπο Πτυχιακής Εργασίας 2 (pdf, doc)

Έντυπο Πτυχιακής Εργασίας 3 (pdf, doc)

Έντυπο Πτυχιακής Εργασίας 4 (pdf, doc)

Έντυπο Πτυχιακής Εργασίας 5 (pdf, doc)

Έντυπο Πτυχιακής Εργασίας 6 (pdf, doc

Οδηγίες Μορφοποίησης Κειμένου Πτυχιακής Εργασίας

Υπόδειγμα Εξώφυλλου (pdfdoc)

Δήλωση φοιτητή στο εσώφυλλο (pdfdoc)

Βιβλιογραφία (pdfdoc)