Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων

  

      

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών
Περιγράμματα μαθημάτων Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Erasmus LLP Intensive Programs

Erasmus LLP IP

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

 E-learning platform

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων είναι υποχρεωτική, με διάρκεια έξι (6) μήνες. Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η εφαρμογή των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο φοιτητής σε ένα εργασιακό περιβάλλον, καθώς και η εξοικείωση με τις συνθήκες που θα συναντήσει ως εργαζόμενος απόφοιτος. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών χρηματοδοτείται είτε από τον ΟΑΕΔ είτε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό, η ανάθεση πρακτικής άσκησης προϋποθέτει ότι ο φοιτητής 

 1. Θα πρέπει να έχει περατώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών,
 2. Θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 πιστωτικές μονάδες,
 3. Θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα εργαστηριακά μέρη όλων των μαθημάτων
 4. Θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα παρακάτω μαθήματα:
  • Οχήματα Ι (4ο εξάμηνο)
  • Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων (4ο εξάμηνο)
  • Οχήματα ΙΙ (5ο εξάμηνο)
  • Μηχανές Εσωτερική Καύσης Ι (5ο εξάμηνο)

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης έχει τύχει επιτυχίας και αναγνώρισης από κοινωνικούς Φορείς. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται τοποθετώντας φοιτητές σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, σε αντιπροσωπείες πώλησης και επισκευής αυτοκινήτων, σε δημόσιους Οργανισμούς που χρειάζονται την ειδικότητα του Μηχανικού Οχημάτων κ.α. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, προτείνει και διανέμει στους φοιτητές κοινοποιημένες θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Συχνά, μάλιστα, οι ίδιοι οι φοιτητές αναζητούν επιτυχώς εταιρείες για Πρακτική Άσκηση. Στους χώρους Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές ασκούνται με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα, που έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος σε συνεργασία με τους φορείς.

Από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ορίζονται επίσης οι Επόπτες, που ως έργο έχουν να επισκέπτονται τους ασκούμενους φοιτητές στον τόπο της πρακτικής τους άσκησης, να ελέγχουν κατά πόσον αυτοί ασκούνται σε θέματα άμεσα συνδεδεμένα με τις σπουδές τους και να πληροφορούνται από τους εργοδότες τους αν υπάρχουν σχετικά προβλήματα. Από τις σχετικές αναφορές των Εποπτών στα θεσμοθετημένα βιβλιάρια Πρακτικής Άσκησης διαφαίνεται ότι η  εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης είναι συνήθως καλή.

Συχνά, με πρωτοβουλία του φοιτητή ή του επιβλέποντα Καθηγητή εκπονούνται Πτυχιακές Εργασίες συνδεδεμένες με το αντικείμενο απασχόλησης του φοιτητή σε φορείς Πρακτικής Άσκησης, με καλά αποτελέσματα.

Από την ως τώρα εμπειρία προκύπτει ότι σημαντικό ποσοστό φοιτητών του Τμήματος, μετά την αποφοίτησή τους, προσλαμβάνονται για εργασία στον ίδιο Φορέα στον οποίον πραγματοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση, καταδεικνύοντας ότι η Πρακτική Άσκηση συνδέθηκε επιτυχώς με την επαγγελματική απασχόληση.

Παράλληλα, μερικοί (λίγοι) φοιτητές πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση εφαρμογής των κανόνων διασφάλισης από τον αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού, π.χ. μέσω συνεργαζόμενου ομοειδούς Τμήματος που εφαρμόζει στο Πρόγραμμά του την Πρακτική Άσκηση.

Οι φοιτητές μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΑΤΕΙ/Θ, που λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2010 υπό την αιγίδα της Δ.Α.ΣΤΑ.: http://praktiki.teithe.gr/

Απαραίτητα έγγραφα

Αίτηση για πρακτική άσκηση (doc, pdf)

Σύμβαση Εργασίας ΟΑΕΔ (Συμπληρώστε στα πεδία με κόκκινα γράμματα τα στοιχεία σας και μετατρέψτε γράμματα σε μαύρα)

Βεβαίωση για Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ (Συμπληρώστε στα πεδία με κόκκινα γράμματα τα στοιχεία σας ή διαγράψτε κατάλληλα και μετατρέψτε γράμματα σε μαύρα)

Φόρμα αίτησης Πρακτικής Άσκησης (Συμπληρώστε στα πεδία τα στοιχεία σας και πιέστε ΥΠΟΒΟΛΗ)